خبرخوان های املاک آباد(معالی آباد گلدشت)تلفن36392231(071)